تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

تعیمر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM شامل دو بخش کلی است. یک بخش اصلی که شامل بخش تشخیص نمونه است و سیگنالهای الکتریکی ایجاد می کند که در اینجا آن را ستون می نامیم و این سیگنال ها به بخش دوم منتقل می شوند که به کابین الکترونیکی معروف است و در آنجا این اطلاعات به دیتاهای قابل دیدن مانند تصاویر و یا گراف های مختلف تبدیل می شوند.

سیستم های میکروسکوپی برپایه پرتو تحریک کننده نمونه تقسیم بندی می شوند. میکروسکوپ های نوری و میکروسکوپ های الکترونی مثال هایی از این تکنیک ها هستند . در میکروسکوپ الکترونی، پرتو محرک نمونه شامل الکترونهای پرانرژی هستند که توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی تولید و به سمت نمونه پرتاب می شوند.

 

10 / 10
از 1 کاربر