تعمیر آون آزمایشگاهی فن دار

تعمیر آون آزمایشگاهی فن دار

آون آزمایشگاهی فن دار جهت استفاده از  عملیات حرارت دهی و خشک کنی تحت شرایط اتمسفر محیط می باشد، عملیات گرمایی تحت اتمسفر محیط یا گازهای خنثی   از کارکرد های پژوهشی برخوردار است، آون آزمایشگاهی فن دار  با گذشت زمان دچار خرابی هایی از قبیل خوردگی محفظه داخلی، خرابی در کنترلر دمایی، المنتهای گرمایی،  سنسورهای دمایی، سیستم فن آون فن دار میشود، تعمیر آون آزمایشگاهی فن دار  مبتنی بر تعمیر آون بر پایداری دمایی و دقت دمایی ایجادی توسط کاربر می باشد
1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر