تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

  میکروسکوپ الکترونی روبشی که به آن Scanning Elecron Microscope  گفته می شود . نام اختصاری میکروسکوب الکترونی روبشی SEM می باشد. تعمیرات دستگاه SEM برخورد پرتو الکترونی با اتمهای سطح نمونه  و برخورد الاستیک با هسته  اتمهای سطح نمونه و طیف نگاری اشعه ایکس تولید شده را اندازه گیری و ثبتکرده و تصاویر و طیف هایی آن را ثبت می کنیم.

تعمیرات دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی,SEM,تعمیرات SEM,میکروسکوپ الکترونی روبشی,Scanning Elecron Microscope

 

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر