تعمیر کروماتوگرافی

کروماتوگرافی یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش هاي جداسازي است. اساس کار کروماتوگرافی جداسازي اجزاي مخلوط با استفاده از سرعت متفاوت حرکت مولکول هاي مختلف در محیط یکسان و با انرژي اولیه مشابه می باشد. محصولات کروماتوگرافی پیشرفته، میلیون ها مولکول مختلف را در یک میلی متر مخلوط به راحتی شناسایی می کنند و پژوهشگران فناوري نانو می توانند به کمک این روش ها قسمت عمده اي از مشکلات خود را در شناسایی مواد مورد استفاده رفع کنند. کروماتوگرافی به عنوان یکی از روش هاي آزمایشی کارآمد، شامل چند روش است. در کروماتوگرافی، زمان، عامل کنترل بر انتخاب ذراتی است که با سرعت هاي مختلف در محیط کروماتوگرافی توزیع مکانی می یابند.  استفاده از محصولات کروماتوگرافی در نتیجه تعمیر محصولات کروماتوگرافی ، سرویس و کالیبراسیون این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  

شرکت پرتوشار، خدمات فنی مهندسی و تخصصی خود را در حوزه محصولات کروماتوگرافی شامل کروماتوگرافی گازی GC  ، کروماتوگرافی مایع LC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC در بخش های مختلف زیر ارائه می دهد:

  • نصب و آموزش محصولات کروماتوگرافی گازی GC  ، کروماتوگرافی مایع LC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
  • تعمیر کروماتوگرافی گازی GC  ، تعمیر کروماتوگرافی مایع LC ، تعمیر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و تعمیر کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
  • تهیه و تامین لوازم جانبی محصولات کروماتوگرافی گازی GC  ، کروماتوگرافی مایع LC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
  • کالیبراسیون کروماتوگرافی گازی GC  ، کالیبراسیون کروماتوگرافی مایع LC ، کالیبراسیون کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و کالیبراسیون کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
  • سرویس و نگهداری سالانه محصولات کروماتوگرافی گازی GC  ، کروماتوگرافی مایع LC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
  • ارائه خدمات تخصصی برای طراحی و ساخت تجهیزات و ستاپ های خاص برای مصارف تحقیقاتی گوناگون

تعمیر کروماتوگرافی گازی GC, تعمیر کروماتوگرافی مایع LC, تعمیر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC, تعمیر کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC, تعمیرات کروماتوگرافی گازی GC, تعمیرات کروماتوگرافی مایع LC, تعمیرات کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC, تعمیرات کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC, تعمیر GC, تعمیر LC, تعمیر HPLC, تعمیر GPC, تعمیرات GC, تعمیرات LC, تعمیرات HPLC, تعمیرات GPC, تعمیر GC-MS, تعمیرات GC-MS, تعمیر LC-MS, تعمیرات LC-MS, تعمیر LC-MS-MS, تعمیرات LC-MS-MS

1مجموع 10 پروژه
1مجموع 10 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر