مولکولارسیو 13x

مولکولارسیو  13x نوعی کریستال سدیم با فرمول شیمیایی Na86[(AlO2)86(SiO2)106]·XH2O است . الک مولکولی 13X نوعی آلومینیوم سیلیکات فلزات قلیایی است .  مولکولارسیو  13xمی تواند مولکول هایی با شعاع بحرانی کمتر از 10 را جذب کند .

کاربرد:

مولکولارسیو  13x برای خشک کردن گاز ،  خالص سازی ماده اولیه دستگاه های جداسازی با هوا ( حذف آب و دی اکسید کربن به طور همزمان ) و سولفات زدایی از هیدروکربنهای مایع و گاز طبیعی ( حذف H2S و تیوالکل ) استفاده می شود . مولکلولهایی که توسط مولکولارسیو  A3 ، مولکولارسیو  A4 و مولکولارسیو  A5 جذب می شوند .توسط مولکولارسیو  13x نیز جذب می شود . بعلاوه مولکولارسیو  13x مولکولی را جذب می کند که شعاع بحرانی آن از هیدروکربن آروماتیک و هیدروکربن شاخه دار کوچکتر باشد .

 

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر