غشا نفیون

Nafion membrane غشاهای نفیون Nafion™ perfluorosulfonic acid فیلم های تقویت نشده ای هستند که برپایه ی کوپلیمر پرفلوروسولفونیک اسید ( PFSA ) و پلی تترافلورواتیلن ( PTFE ) به صورت محلول در اسید هستند.
مزایا
در مقایسه با پلیمر غیر تثبیت شده، میزان آزاد شدن یون فلوراید به طور قابل توجهی کاهش می یابد
کاربردها

  • غشا نفیون در غشای تبادل پروتون (PEM) سلول های سوختی و الکترولیزهای آب
  • غشا نفیون در پیل های سوختی هیدوژن-هوا/اکسیژن
  • غشا نافیون درسلول های الکتروشیمیایی که نیاز به غشا برای انتخاب کاتیون در طول اتصال سلولی دارند
1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر