دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان

دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان Diethylenetriaminopropylmethyldimethoxysilane دارای سه گروه آمینی فعال است. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان همچنین دارای سه گروه متوکسی قابل هیدرولیز است. به دلیل ماهیت گروه آمینی، دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان یک باز قوی وارد واکنش می شود.

  1. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان به سادگی در آب حل می شود و خودبخود هیدرولیز می شود.
  2. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان یک سیلان با دو گروه عاملی می تواند با بسیاری از پلیمرهای آلی برهمکنش داشته باشد و بنابراین به صورت یک پل مولکولی بین مواد آلی و غیرآلی عمل کند.
  3. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان یک ماده شفاف زرد ملایم تا زرد پررنگ است. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان دارای بوی ملایم و مشابه آمین است.
  4. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان در الکلها، کتونها، استرها و هیدروکربنهای آلیفاتیک و آروماتیک حل می شود.
  5. دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان با نام ان-(3-متیل دی متوکسی سیلیل پروپیل )دی اتیلن تری آمین N-(3-methyldimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine نیز شناخته می شود.

کاربرد دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان

  • دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان بهبود دهنده ی چسبندگی در مهروموم ها، چسبها و پوشش ها استفاده می شود.
  • دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان را می توان به عنوان اصلاح کننده سطوح پرکننده ها به کار برد.
همچنین دی اتیلن تری آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان را در تولید پلیمرهای اصلاح شده با سیلیل که در چسبها و مهروموم ها نقش عنوان اتصال دهنده دارند، می توان استفاده نمود. 

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر