تری ایزوبوتیل آلومینیوم

تری ایزوبوتیل آلومینیوم Triisobutylaluminium

تری ایزوبوتیل آلومینیوم Triisobutylaluminium یک ترکیب آلومینیوم با فرمول Al(CH2CH (CH3)2)3 است. به نظر می رسد که ایزوبوتیل آلومینیوم به صورت مونومر باشد، اما ایزوبوتیل آلومینیوم در تعادل با دیمر خود است. تری ایزوبوتیل آلومینیوم Triisobutylaluminium یک مایع پریوفوریک بی رنگ است که به طور عمده برای ساختن الکل اولیه و α-olefins استفاده می شود.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر