تری اتیل سیلان

تری اتیل سیلان Triethylsilane  در دمای محیط مایع بی رنگ و شفاف است. تری اتیل سیلان بسیار قابل اشتعال است. تری اتیل سیلان با نام تری اتیل سیلیل هیدرید Triethylsilylhydride نیز شناخته می شود.

کاربرد تری اتیل سیلان

تری اتیل سیلان از نظر حرارتی پایدار بوده و در حضور اسید یا باز با آب یا الکل ها به سرعت واکنش می دهد و گاز هیدروژن تولید می کند.

تری اتیل سیلان منبع هیدرید در بسیاری از واکنش های انتخابی است که از این بین واکنش استیک اسید و کتون ها با محصول اتر را می توان نام برد.

تری اتیل سیلان با TFA در هیدروژناسیون یونی به عنوان جایگزین کاتالیست هیدروژناسیون استفاده می شود.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر