اکسیم سیلان

اکسیم‌ ها Oxime معمولاً از واکنش هیدروکسیل‌ آمین با آلدئیدها یا کتون ها تشکیل می‌شوند. اکسیم ها ترکیباتی آلی هستند که زیردسته مشتقات ایمید محسوب می شوند.

اکسیم سیلان ها معمولا شامل متیل اتیل کتوکسیم ( MEKO ) سیلان ها و متیل ایزوبوتیل کتوکسیم ( MIBKO ) سیلان ها هستند. هر ترکیب اکسیم سیلان می تواند تنها شامل یک گروه باشد یا حتی شامل متیل، ونیل و گروه فنیل باشد. اکسیم سیلان می تواند شامل دو گروه متیل یا یک متیل و یک ونیل باشد. حتی گروه عاملی اکسیم سیلان می تواند به اتم سیلیکون مرکزی متصل نباشد.

 

1مجموع 10 محصول
1مجموع 10 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر