ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان N-(2-aminoethyl)-3-aminopropyltriethoxysilane یک سیلان دوعاملی است. ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در مجاورت گروه های عاملی اتوکسی سیلیل غیرآلی هیدرولیز می شود. با توجه به طبیعت گروه آمینی ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان، این ماده مانند یک باز قوی وارد واکنش می شود. سیلان در حضور رطوبت به صورت اتوکاتالیستی هیدرولیز می شود و سیلانول تولید می کند. در ادامه سیلانول های تولید شده از هیدرولیز ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان با هم واکنش داده و سیلوکسان تشکیل می دهند یا به سطوح غیر آلی متصل می شوند. به عنوان یک ارگانوسیلان دوعاملی، ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان می تواند به هردو مواد غیرآلی و پلیمرهای آلی متصل شود و نقش پل مولکولی بین سطوح آلی و غیرآلی را ایفا نماید.

ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان یک مایع بی رنگ و شفاف با خاصیت بازی قوی است.

ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان با نام های ان-بتا-( آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-تری اتوکسی سیلان N-beta-(aminoethyl)-gamma-aminopropyl-triethoxysilane و آمینو اتیل آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان Aminoethylaminopropyltriethoxysilane نیز شناخته می شود.

کاربرد ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان عمدتاَ به عنوان ماده اتصال دهنده پلیمرهای آلی و پرکننده های غیرآلی استفاده می شود. ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان خصوصیات مکانیکی، الکتریکی، مقاومت به آب و پیرشدگی این مواد را بهبود می بخشد

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر