ان-بتا-( آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان

ان-بتا-(آمینو اتیل)-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان N-beta-(aminoethyl)-gamma-aminopropylmethyldimethoxysilane یک مایع بی رنگ و شفاف با خاصیت بازی قوی است. ان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان نسبت به هیدرولیز بسیار حساس است.

ان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان یک سیلان با دو گروه عاملی آمین است. از این رو ان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان امکان چسبندگی خوب، کشیدگی و انعطاف پذیری عالی در سطح مواد پلیمری ایجاد می کند. ان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان برای بهبود چسبندگی بین شیشه، سطوح معدنی و فلزی، فلرها و مواد و رزین هایی که با گروه های آمینی واکنش می دهند استفاده می شودان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان به سادگی در آب حل می شود و خودبخود هیدرولیز می شود. ان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان به سادگی در هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک، اترها یا استرها در هر سطحی حل می شود.

ان-بتا-(آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان با نام های ان-(3-متیل دی متوکسی سیلیل پروپیل ) اتیلن دی آمین N-(3-methyldimethoxysiliylpropyl)ethylenediamine و آمینو اتیل آمینو پروپیل متیل دی متوکسی سیلان Aminoethylaminopropylmethyldimethoxysilane نیز شناخته می شود.

کاربرد ان-بتا-( آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان

  • ان-بتا-( آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان به منظور افزایش چسبندگی و مقاومت در پلی سولفیدها، پلاستیسول پلی وینیل کلرید و اپوکسی به کار می رود.
  • ان-بتا-( آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان به منظور دست یابی به زمان نگهداری بیشتر رزین ها استفاده می شود.
  • ان-بتا-(آمینو اتیل)-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان به عنوان ماده اولیه در سنتز سیلیکون ها با عامل آمینی کاربرد دارد.
  • ان-بتا-( آمینو اتیل )-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان را می توان به صورت افزودنی برای پوشش های لاتکس، چسب ها و سیلانات ها استفاده نمود.
  • ان-بتا-(آمینو اتیل)-گاما-آمینو پروپیل-متیل دی متوکسی سیلان می تواند به عنوان بهبود دهنده ی چسبندگی استفاده شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر