الياف کربن

الياف کربن نسل جدیدی از الياف پر استحکام است. الياف کربن نخستين بار در سال1879  ميلادی، زمانيکه توماس ادیسون از این ماده به منزله رشته پرمقاومت در ایجاد روشنایي الکتریکي استفاده کرد، پای به عرصه علم و فناوری گذاشت. با این حال در آغاز دهه 1960 بود که توليد موفق تجاری الياف کربن، با اهداف نظامي و به ویژه برای کاربرد در هواپيماهای جنگي، آغاز شد. در دهه های اخير، الياف کربن در موارد غيرنظامي بسياری، همچون هواپيماهای مسافربری و باربری، خودروسازی، ساخت قطعات صنعتي، صنایع پزشکي، صنایع تفریحي ـ ورزشي و بسياری موارد دیگر کاربردهای روزافزوني یافته است.  

الياف کربن در کامپوزیت های با زمينه سبک مانند انواع رزین ها به کار مي رود. کامپوزیت های الياف کربن در مواردی که استحکام و سختي بالا به همراه وزن کم و ویژگي های استثنایي مقاومت به خوردگي مدنظر باشند، یک گزینه پيش روست. همچنين هنگامي که مقاومت مکانيکي در دمای بالا ، خنثي بودن از لحاظ شيميایي و ویژگي ضربه پذیری بالا نيز مدنظر باشد، باز هم کامپوزیت های کربني بهترین گزینه هستند. با توجه به این ویژگي ها، پهنه گسترده موارد کاربرد این ماده در گستره های گوناگون فناوری به سادگي قابل تصور است.

الياف کربن از پيروليز ماده آلي ساخته مي شوند، به صورتي که بعد از پيروليز 62 درصد یا بيشتر از ماده آلي تبدیل به کربن خواهد شد. سپس عمليات حرارتي با دمای بسيار بالایی روی الياف صورت مي گيرد تا الياف بسيار قوی و سفتي توليد شود. در واقع انجام عمليات حرارتي موجب حذف عناصری مانند اکسيژن، نيتروژن و هيدروژن و باقي ماندن کربن به شکل الياف مي شود.

در پژوهش هایي که بر روی الياف کربن انجام شده، مشخص شده است که ویژگي های مکانيکي الياف کربن با افزایش درجه تبلور و ميزان جهت گيری الياف پيش زمينه و کاهش نقص های موجود در آنها بهبود مي یابد. بهترین راه برای دستیابي به الياف کربن با ویژگي های مناسب استفاده از الياف پيش زمينه با بيشترین مقدار جهت گيری و حفظ آن در طي فرایندهای پایدارسازی و کربونيزاسيون از طریق اعمال کشش در طول فرایند است.

الياف کربن به خاطر داشتن ویژگيهایي چون مقاومت زیاد، وزن کم و مقاومت در برابر خوردگي و حرارت، ماده بسيار مناسبي جهت تقویت دیگر مواد به حساب مي آید.

در دنيای مواد، الياف کربن همانند آخرین اميد برای افزایش خواص مکانيکي عمل مي کند؛ یعني در تقویت دیگر مواد و بهبود ویژگي های آنها معجزه وار عمل مي کند. کامپوزیت های تقویت شده با الياف کربن ویژگي های برجسته ای مانند استحکام و چقرمگي بالا، سبکي، مقاومت در برابر خوردگي، حرارت و هدایت الکتریکي دارند. از دیگر ویژگي های الياف کربن، قابليت استفاده آن همراه با مواد گوناگون دیگر نظير الياف ها ، پلاستيک ها ، فلزات ، چوب و سيمان است.

کاربردهای مهم الياف کربن عبارتند از:

 • الياف کربن در صنعت حمل و نقل
 • الياف کربن در صنایع هواپيماسازی و هوافضا
 • الياف کربن در صنایع پزشکی
 • الياف کربن در بخش انرژی
 • الياف کربن در صنایع الکترونيک، تجهيزات الکتریکي
 • الياف کربن در پلاستيک های رسانا و کاهش الکتریسيته ساکن
 • الياف کربن در کاربردهای صنعتی
 • الياف کربن در صنعت ساختمان و کاهش وزن سازه ها
 • الياف کربن در توربين های بادی
 • الياف کربن در تقویت سازه ها
 • الياف کربن و مقاومت در برابر سایش
 • صنایع دریایي و قایق های تقویت شده با الياف کربن

شرکت پرتوشار آماده واردات و فروش مواد شیمیایی از قبیل انواع مواد صنعتی و آزمایشگاهی نظیر الیاف کربن به مراکز علمی و تحقیقاتی، کارخانجات، صنایع، شرکت های ساختمانی و تولیدی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ... می باشد.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر