آلومینیوم اتیل دی کلرید

آلومینیوم اتیل دی کلرید Aluminum ethyl dichloride

آلومینیوم اتیل دی کلرید Aluminum ethyl dichloride یک محلول بی رنگ شفاف تا زرد می باشد. آلومینیوم اتیل دی کلراید Aluminum ethyl dichloride قابل اشتعال و واکنش پذیر بوده و بصورت خود بخود در هوا قابل اشتعال می باشد. آلومینیوم اتیل دی کلرید Aluminum ethyl dichloride بعنوان کاتالیست برای پلیمریزاسیون الفین، هیدروژناسیون آروماتیک و واسطه استفاده می شود

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر