گرماسنج روبشی تفاضلی DSC

گرماسنج روبشی تفاضلی Differential Scanning Calorimetric نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند. طبیعی است که در روش گرماسنج روبشی تفاضلی DSC ، بر خلاف روش آنالیز حرارتی افتراقی است. در زیر نمونه شاهد و مجهول، گرمکن های الکتریکی جداگانه ای برای گرمایش آن ها وجود دارد. هم چنین دو ترموکوپل، دمای نمونه را مشخص می کند. یک واحد الکتریکی به نام مدار کنترل کننده گرما سنجی افتراقی ، پس از دریافت نشانه های دمایی مربوط به هر دو نمونه، مقدار انرژی لازم برای یکسان کردن دمای آن ها را تعیین و اجرا می کند و بنابراین تفاوت انرژی داده شده به نمونه مجهول و شاهد بر حسب دما توسط قسمت ثبت کننده رسم می شود.
1مجموع 16 محصول
1مجموع 16 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر