اندازه گیری سطح ویژه

محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی جهت تعیین سطح ویژه که کل سطح با قابلیت دسترسی جامد در واحد جرم یا حجم مواد اســت استفاده می شود. سطح ویژه مهم ترین عاملی محسوب می شــود که برای ارزیابی کیفی ماده جاذب و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آن به کار می رود . ثابت شــده است که تعیین سطح ویژه در بســیاری از مواد نظیر کاتالیزورهــا ، نانو جاذب هــا ، فیلترها و نانو داربســت های لیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  تاکنون روش های مختلفی مانند جذب گاز ، جذب مولکول از محلول ، خواص ترمودینامیکــی گرمای انحلال ماده در مایع و روش های تصویری شــامل میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری برای اندازه گیری سطح ویژه به کار رفته اند. این روش ها معمولأ به طور غیرمستقیم و با اندازه گیری جذب ماده ای واسط روی سطح انجام می شود. به عنوان مثال در روش جذب گاز، سطح ویژه از رابطه میان فشار و حجم گاز جذب شده روی سطح محاسبه می شود یا در روش جذب مولکول های محلول ( آبی متیلن و اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر) مساحت سطح کل نمونه براساس مساحت پوشیده شده به وسیله یک مولکول و مقدار ماده جذب شده معین می شود.  

شرکت پرتوشار با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان مجرب و با تجربه در زمینه فروش ، نصب و تعمیرات محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج فعالیت دارد. یکی دیگر از فعالیت های شرکت پرتوشار برگزاری دوره های تخصصی در زمینه آموزش کار با انواع محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی توسط اساتید برجسته می باشد. 

اندازه گیری سطح ویژه ، اندازه گیری سطح ویژه ، محاسبه ی مساحت سطح ویژه ، اندازه گیري سطح فعال و حجم منافذ در نانومواد ، روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح موثر ، محصولات اندازه گیری سطح ویژه ، فروش محصولات اندازه گیری سطح ویژه

12مجموع 22 محصول
12مجموع 22 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر