شرکت پرتوشار با سابقه درخشان آماده ارائه خدمات در حوزه آنالیز دستگاهی ، ابزار دقیق ، آزمایشگاه عمومی ، الکتروشیمی و انتقال دانش فنی و مهندسی به دانشگاه ها و مراکز علمی می باشد. محصولات آنالیز حرارتی مورد نظر عبارتند از: 

  • گرماسنجي روبشی تفاضلي Differential scanning calorimetery ) DSC )
  • گرما وزن‏ سنجي Thermogravimetric Analysis ) TGA ) 
  •  تجزيه گرما مكانيكي Thermomechanical Analysis ) TMA ) 
  • تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي Dynamic Mechanical Thermal ) DMA Analysis )

 اين روش ‏های گرمايی آناليز، تكنيك‏ هايی هستند كه تغيير برخي از خواص مواد را ضمن اعمال يك برنامه دمايی مشخص بررسی مي‏ كنند. خواصی كه از طريق روش‏های گرمايی اندازه‏ گيری می‏ شوند، عبارتنداز: تغييرات ساختار شامل انتقال شيشه‏ اي، پديده ذوب، جوش. تصعيد ،انتقالات فاز جامد،خواص مكانيكی شامل انبساط و انقباض و مدول ثابت‏ هاي گرمايي شامل CP و نقاط ذوب، فعاليت‏های شيميايی شامل واكنش‏هاي جامد- جامد-گاز، بي‏ آب شدن و پخت، پايداری حرارتی مواد در اتمسفرهای مختلف گازی و واكنش‏های تجزيه گرمايی .

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :