اندازه گیری خواص حرارتی

آنالیز حرارتی ، عبارتست از اندازه گیری تغییری که در ویژگی های فیزیکی ماده پدید می آید، وقتی که دما با برنامه ویژه ای تغییر کند. منظور از ویژگی های فیزیکی، کمیت هایی مانند وزن، اندازه هندسی، ظرفیت حرارتی ، هدایت الکتریکی و مانند آن است که با افزایش دمای نمونه تغییر می کنند. در این مجموعه تجهیزات، تجهیزات مختلف اندازه گیری مورد نیاز شامل رسانندگی حرارتی، ضریب Seebeck، عایق مقاومت ، گسترش حرارتی و تغییرات وزن تهیه شده است. ما در زمینه آنالیز حرارتی تجهیزات اندازه گیری را در طیف وسیعی از زمینه ها ارائه می دهیم.
1مجموع 17 محصول
1مجموع 17 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :