اندازه گیری سطح ویژه BET

 اندازه گیری سطح ویژه BET یا تئوری Brunauer–Emmett–Teller ) BET ) که توسط سه دانشمند به همین نام جذب فیزیکی مولکولهای گاز بر روی سطح جامد را توضیح می دهد. آنالیز BET یکی از بهترین تکنیکها برای اندازه گیری سطح ویژه ی مواد به کار می رود. تئوری BET عمدتا برای سیستمهای جذب چند لایه کاربرد دارد و از گازی استفاده می کند که ب صورت شیمیایی با مواد نمونه واکنش نمی دهد. نیتروژن پرکاربردترین گاز جاذب است که در تکنیک BET استفاده می شود.

1مجموع 10 محصول
1مجموع 10 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :