آنالیز حرارتی

آناليز حرارتی روشي براي بدست آوردن اطلاعات كيفي و كمّي در مورد تأثير حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله: تركيبات شيميايي، پليمرها ( لاستيك، پلاستيك و كامپوزيت )، سراميك ‏ها، آلياژها، مواد معدني، غذا و دارو است. طبق نظرية اتحاديه بين‏ المللي، آناليز حرارتی، گروهي از روش‏ هاي تجزيه و تحليل حرارتي است كه در آن خواص فيزيكي يك ماده و يا محصولات واكنشی آن به عنوان تابعي از دما در شرايطي كه ماده تحت يك برنامه دمايي كنترل شده قرار دارد، اندازه‏ گيري مي‏ شود و عبارتند از:
  • گرماسنجي روبشی تفاضلي Differential scanning calorimetery ) DSC )
  • گرما وزن‏ سنجي Thermogravimetric Analysis ) TGA ) 
  •  تجزيه گرما مكانيكي Thermomechanical Analysis ) TMA ) 
  • تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي   Dynamic Mechanical Thermal ) DMA Analysis )
اين روش ‏های گرمايی آناليز، تكنيك‏ هايی هستند كه تغيير برخي از خواص مواد را ضمن اعمال يك برنامه دمايی مشخص بررسی مي‏ كنند. خواصی كه از طريق روش‏های گرمايی اندازه‏ گيری می‏ شوند، عبارتنداز: تغييرات ساختار شامل انتقال شيشه‏ اي، پديده ذوب، جوش. تصعيد ،انتقالات فاز جامد،خواص مكانيكی شامل انبساط و انقباض و مدول ثابت‏ هاي گرمايي شامل CP و نقاط ذوب، فعاليت‏های شيميايی شامل واكنش‏هاي جامد- جامد-گاز، بي‏ آب شدن و پخت، پايداری حرارتی مواد در اتمسفرهای مختلف گازی و واكنش‏های تجزيه گرمايی .

آنالیز حرارتی,DMA,TGA,DSC ,آنالیز,اندازه گیری حرارتی,اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی,محصولات اندازه گیری حرارتی,محصولات آنالیز حرارتی,ضریب هدایت حرارتی,قیمت دستگاه اندازه گیری حرارتی,دستگاه آنالیز حرارتی,TMA

1234مجموع 74 محصول
1234مجموع 74 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :