آنالیز حرارتی

آناليز حرارتی روشي براي بدست آوردن اطلاعات كيفي و كمّي در مورد تأثير حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله: تركيبات شيميايي، پليمرها ( لاستيك، پلاستيك و كامپوزيت )، سراميك ‏ها، آلياژها، مواد معدني، غذا و دارو است. طبق نظرية اتحاديه بين‏ المللي، آناليز حرارتی، گروهي از روش‏ هاي تجزيه و تحليل حرارتي است كه در آن خواص فيزيكي يك ماده و يا محصولات واكنشی آن به عنوان تابعي از دما در شرايطي كه ماده تحت يك برنامه دمايي كنترل شده قرار دارد، اندازه‏ گيري مي‏ شود و عبارتند از:
  • گرماسنجي روبشی تفاضلي Differential scanning calorimetery ) DSC )
  • گرما وزن‏ سنجي Thermogravimetric Analysis ) TGA ) 
  •  تجزيه گرما مكانيكي Thermomechanical Analysis ) TMA ) 
  • تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي   Dynamic Mechanical Thermal ) DMA Analysis )
اين روش ‏های گرمايی آناليز، تكنيك‏ هايی هستند كه تغيير برخي از خواص مواد را ضمن اعمال يك برنامه دمايی مشخص بررسی مي‏ كنند. خواصی كه از طريق روش‏های گرمايی اندازه‏ گيری می‏ شوند، عبارتنداز: تغييرات ساختار شامل انتقال شيشه‏ اي، پديده ذوب، جوش. تصعيد ،انتقالات فاز جامد،خواص مكانيكی شامل انبساط و انقباض و مدول ثابت‏ هاي گرمايي شامل CP و نقاط ذوب، فعاليت‏های شيميايی شامل واكنش‏هاي جامد- جامد-گاز، بي‏ آب شدن و پخت، پايداری حرارتی مواد در اتمسفرهای مختلف گازی و واكنش‏های تجزيه گرمايی .

 

1234مجموع 74 محصول
1234مجموع 74 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :